Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Jesteś tutaj: Start / O szkole / Z kroniki szkolnej

Z kroniki szkolnej

Przepisano w sposób dosłowny z kronik szkolnych

 

Kronika szkolna rozpoczęta w 1931 roku

 

Historii od początku istnienia szkoły w Kobierzynie brak, poprzednicy kroniki szkolnej nie pozostawili. Według opowiadań tutejszej ludności pierwsza szkoła stała na polach znajdujących się między miejscowościami: Kobierzyn, Wymysł, Gory, Dębrza. Do szkoły tej uczęszczały dzieci z gminy Kobierzyn oraz z sąsiedniej Łukowej. Miało to miejsce przed dwudziesty laty.

Aby dać możliwość uczęszczania do szkoły i dzieciom z Brnia – miejscowości należącej do gminy Kobierzyn, wybudowała gmina przy pomocy istniejącej wówczas Ekspozytury budowlanej w Tarnowie szkołę drewnianą na gruncie, który gmina Kobierzyn wymieniła u właściciela obszaru dworskiego P. Michałka. Budowę rozpoczęto w roku 1922, a ukończono w 1923. Nowa szkoła posiada dwie izby naukowe i pomieszczenie dla kierownika szkoły.

Z dniem pierwszego września 1931 roku zostałem przeznaczony jako kontraktowy nauczyciel do Kobierzyna, równocześnie powierzono mi obowiązki tymczasowego kierownika szkoły. Zastałem szkołę dwuklasową, w której oprócz mnie uczyła P. Chmielowcówna Maria, także nauczycielka kontraktowa. Budynek szkolny zastałem w stanie zaniedbanym, klasy zimne, nie zaopatrzone, piece wypalone i zniszczone, szyby wytłuczone , mieszkanie kierownika szkoły zaniedbane, , piece prawie nie do użytku, w ścianach grzyb, w piwnicy pełno wody. Otoczenie szkoły pozostawiało wiele do życzenia. Brak mostku, zniszczone ogrodzenie szkoły, brak należytego ustępu dla młodzieży, studnia bez nakrycia. Z budynków gospodarskich zastałem stodołę, boisko stajenkę i drewutnię (wszystko w jednym budynku) w stanie zupełnego opuszczenia. Dach dachówkowy potłuczony, a druga część słomiana przegnita. Gruntu szkolnego posiada szkoła ¾ morga wraz z ogrodem. W ogrodzie szkolnym oraz na podwórzu zastałem 13 drzewek owocowych (7 wiśni, 4 jabłonie, 2 grusze). Drzewa owocowe były zniszczone przez ludność miejscową oraz przez owady. Pole orne i ogród stały ugorem z powodu braku stałego kierownika szkoły. Drzewka owocowe zostały o ile możności oczyszczone, owapnione,  znawożone.

Stan wychowania i nauczania zastałem zupełnie zadowalający. Metryki szkolne nie były prawidłowo prowadzone. Przy pomocy metryk kościelnych starałem się doprowadzić je do porządku. Nie zastałem natomiast księgi sanitarnej, księgi inwentarza. Dzienników urzędowych do roku 1930 nie zastałem zupełnie, kilka egzemplarzy spotkałem przypadkowo u stróża szkolnego. Dzienników lekcyjnych i katalogów klasyfikacyjnych nie odnalazłem, wszystkich, a część aktów szkolnych leżała na strychu. Wszystko to co zastałem doprowadziłem do porządku. Co do pomocy naukowych zastałem dwie mapy ścienne (mapa Polski i Europy), kilka starych obrazów oraz obrazy do nauki religii. Ławy szkolne były stare, nie odpowiadające jakości i ilości. Tablice trzy w dość dobrym stanie, trzy stoły, trzy krzesła i jeden stopień. U drzwi szkolnych i przy mieszaniach zamki nieodpowiednie.

Młodzież szkolna uczęszczała do kościoła parafialnego w Łukowej. Nauki religii udzielał ks. Proboszcz z Łukowej Jakubowski Jan.

Po przybyciu do Kobierzyna objąłem obowiązki tymczasowego kierownika szkoły. Rok szkolny 1931/32 rozpoczął się w dniu 1 września. Ogólna liczba dzieci zapisanych wynosiła 119 . Nauka odbywała się w dwóch salach o dwu siłach nauczycielskich. W dniu 7 września młodzież szkolna wzięła udział w nabożeństwie żałobnem za duszę ś. p. ministra W. R. i O. P. dz. Sławomira Czerwińskiego. W dniu 11 XI w dniu Rocznicy niepodległości Polski odbyło się nabożeństwo i poranek urządzony dla młodzieży szkolnej, w której wzięła udział także ludność starsza tutejszej gminy. W dniu 31 stycznia 1932 r. jako w dniu Imienin P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, odbyło się nabożeństwo i poranek. W dniu 27 kwietnia, nauczycielka tutejszej szkoły p. Chmielowiec Maria przystąpiła do egzaminu praktycznego według nowych zasad. Komisja egzaminacyjna przybyła na miejsce w osobach  p. Inspektora Muchy Stefana, p. Dyr. Sem. Naucz. Prokopa Józefa i p. Prof. Sem. Naucz. Jankiewicza Józefa. W dniu 19 marca odbyło się uroczyste nabożeństwo i poranek z okazji Imienin  Wielkiego Budowniczego Polski P. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu 7 maja odbyła się konferencja rejonowa w tutejszej szkole w ramach której przeprowadziłem lekcję wzorową z ćwiczeń cielesnych z dziećmi oddziału pierwszego.

Po całorocznej pracy osiągnęło Grono Nauczycielskie wyniki nauczania i wychowania zupełnie dobre. Rok szkolny zakończono uroczystym nabożeństwem, rozdaniem świadectw szkolnych oraz nagród dla dzieci pilnych.

 

 

Czerwiec 1932 r.                                                                          Jackowski Stanisław

                                                                                                    p. o. kier. szkoły

 

 

 

 

1932/33

 

 

Nauka rozpoczęła się normalnie dnia 1 września. Do szkoły zapisało się 135 dzieci. Nauki udzielano według planu szkoły dwu-klasowej. Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. Frekwencja nie pozostawiała wiele do życzenia. Czynniki miejscowe o ile możności starały się o dobro szkoły, nauka w ciągu roku nie doznała przerwy. Wypadku śmierci wśród młodzieży nie zanotowano. Inspektorem szkolnym jak w roku poprzednim był p. Insp. Mucha Stefan. W ciągu roku szkolnego zająłem się uporządkowaniem gruntu szkolnego ponieważ zajmowałem mieszkanie przy szkole. Ogród uprawiałem, produkowałem jarzyny i kwiaty. W pracy ogrodowej ćwiczyły się również dzieci szkolne, zwłaszcza przy uprawie , robieniu grządek, sadzeniu kwiatów, wyrywaniu chwastów i podlewaniu. Grunt szkolny uprawiłem i obsiałem. Z początkiem roku szkolnego założono w tutejszej gminie „Kółko rolnicze” w którym pracowałem jako sekretarz. Na posiedzeniach omawiane były tematy związane z życiem rolnika (uprawa gleby, nawozy sztuczne i obornik, sprawy odwadniania gruntu, pszczelarstwo, sadownictwo). Większość tematów omawiana była przez osoby wydelegowane z ramienia Okręgowego Tow. Rolniczego w Tarnowie. Przy kółku rolniczym założyliśmy „Spółkę mleczarską” w której pracowałem jako sekretarz i skarbnik.

W poprzednim roku szkolnym zorganizowałem młodzież starszą, a na początku roku 1932/33  zwróciłem się z prośbą do Władz strzeleckich o zorganizowanie „Oddziału Strzelców”, które do mej prośby ustosunkowały się przychylnie, to też w dniu 2 października 1932 r. założono Oddział Zw. Strzel. Na zebranie organizacyjne przybył p. Insp. Mucha Stefan jako prezes Pow. Zw. Strzel., p. pomocnik Wardzyński Stefan jako komendant Przysp. Wojsk. Oraz p. Florkowski Stanisław jako Pow. Kom. Strzel. W oddziale objąłem obowiązki prezesa, referenta wychowania obywatelskiego oraz honorowego instruktora przysposobienia wojskowego. Sekretarzem zaś została tutejsza nauczycielka p. Chmielowiec Maria. Po porozumieniu się z czynnikami miejscowymi udało mi się sporządzić 12 ławek nowych i poprawić kilka starych. Rozporządzeniem Ministra W. R. i O. P. z dnia 1 grudnia 1932 r. Nr 8, poz. 99  rok szkolny dzieli się na dwa półrocza szkolne obejmujące cztery okresy szkolne oraz na ferie zimowe i letnie. Pierwsze półrocze trwa od 20 sierpnia do 22 grudnia włącznie i dzieli się na okresy: I – od dnia 20 sierpnia do 20 października i II – od dnia 21 października do dnia 22 grudnia. Drugie półrocze trwa od dnia 16 stycznia do dnia 15 czerwca włącznie i dzieli się na okresy: III – od 16 stycznia do 31 marca i IV – od dnia 1 kwietnia do 15 czerwca. Ferie zimowe trwają od 23 grudnia do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego. Ferie letnie trwają od 16 czerwca do 19 sierpnia.

Wszelkie uroczystości były obchodzone bardzo uroczyście, bo w dniu uroczystości państwowych prócz poranków , odbywały się także przemówienia okolicznościowe odgrywane przez członków „Oddziału Strzeleckiego” jako też ludności starszej. Rok szkolny według nowej organizacji zakończył się w dniu 14 czerwca, a to z tego powodu, że w dniu 15 czerwca przypada niedziela.

 

 

Czerwiec 1933 r.                                                                      Jackowski Stanisław

                                                                                                    p. o. kier. szkoły

 

 

 

 

 

1933/34

 

 

Nauka rozpoczęła się dnia 21 sierpnia 1933 r. Na podstawie art. 2, ust. 2 z dnia 11 marca 1932 r. o ustrojach szkolnictwa Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389.

Dzieci zapisanych było 143. Frekwencja dość dobra. W ciągu roku szkolnego zmarła na dyfterie uczennica oddziału IV r. n. 4 Czwórnóg Janina (8 XI 1933 r.). Przerw w nauce nie było. Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim: p. Jackowski Stanisław p. o. kier. szkoły i p. Jackowska Maria. Stopień organizacyjny szkoły jak w roku poprzednim, tj. szk. 2 - kl. Nauki udzielano według „Programu nauki w publ. sz. pow.” (z r. 1931 ze zmianami programu nauki w oddz. I, II częściowo, w oddz. III (ćwiczenia cielesne i śpiew), IV (przyroda i ćwiczenia cielesne) i V (ćwicz. ciel.).

Na podstawie okólnika Nr 110 z dnia 14 lipca 1933 r. I Pr. – 2598/33 Dz. U. M. W. R. i O. P. Nr 8 – 9 z dnia 31 lipca 1933 r., rozp. Prez. Rzpl z dnia 4 lipca 1933 r. Dz. U. M. W. R. i O. P. Nr 11 z dnia 29 września 1933 r. i zarządzenia Ministra W. R. i O. P. zostały podzielone okręgi szkolne na obwody. Obwód tarnowski obejmuje trzy powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski. Inspektorem szkolnym był p. Insp. Zakaczewski Henryk, a zast. P. Insp. Steranka Leon.

W dniu 26 kwietnia 1934 r. złożyłem egzamin praktyczny. Komisja Egzaminacyjna przybyła na miejsce w osobach p. Insp. Zakaczewskiego Henryka, p. Bajorek Józefy prof. Sem. Naucz. Żeńskiego w Tarnowie i p. Seyera Edwarda naucz. szkol. pow. w Tarnowie.

W ciągu roku szkolnego założyłem ogródek szkolny o powierzchni 100 m², który był miejscem nauki i pracy dzieci szkolnych.

W ciągu roku szkolnego dzięki usilnym staraniom wybudowano ustępy o betonowym dole kloacznym, pokryto słomą dach w budynku gosp., oraz nakryto studnię. Po całorocznej pracy osiągnęło Grono Nauczycielskie wyniki nauczania i wychowania zupełnie dobre.

Rok szkolny zakończono uroczystym nabożeństwem, porankiem i rozdaniem świadectw szkolnych.

 

 

Czerwiec 1934 r.      .                                                                Jackowski Stanisław

                                                                                                  p. o. kier. szkoły

 

 

1934/35

 

 

Rok szkolny rozpoczęto dnia 20 sierpnia uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym w Łukowej. Do szkoły zapisano 153 dzieci. Nauki udzielano według planu szkoły 2 – kl. Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. Inspektorem szkolnym był p. Tomaszkiewicz Franciszek, został p. insp. Zakaczewski Henryk, zaś pinsp. p. Steranka Leon.

W roku szkolnym 1934/35 dotknął naród polski bardzo bolesny cios. W dniu 12 maja o godz. 20.45 umarł Wskrzesiciel Wolnej i Niepodległej Polski – Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. W dniu 15 maja miejscowa ludność oraz młodzież szkolna wzięła udział w żałobnym nabożeństwie z powodu zgonu wodza. Po nabożeństwie odczytano Orędzie Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego. W dniu 18 maja, tj. w dniu pogrzebu odbyły się również żałobne uroczystości. Po żałobnym nabożeństwie wykonano wspomnienie pośmiertne, następnie dzieci szkolne słuchały audycji radiowej z uroczystości pogrzebowych w Krakowie. Na terenie tutejszej szkoły zorganizowano koło Wychowanków szkoły powszechnej. Liczba członków wynosiła 8 członków (dziewczęta). Kołem zajmuje się Grono nauczycielskie oraz p. I. Chmielowcówna kandydatka stanu nauczycielskiego. Zajęcia odbywały się trzy razy tygodniowo po 2 godz. dziennie.

W ciągu roku szkolnego przy warunkach finansowych bardzo trudnych udało mi się zrobić m długości nowego ogrodzenia szkolnego, tak, że do zrobienia na miejsce zniszczonego ogrodzenia pozostaje m płotu.

Następnie podczas wakacji wybudowano dwa piece kaflowe w izbach szkolnych, jeden piec kaflowy w mieszkaniu służbowym kierownika szkoły, które doprowadziłem do porządku. W drugim mieszkaniu powstał piec z cegieł. W izbach szkolnych zrobiono dwa wieszadła na ubrania dzieci, sprawiono jedną umywalnię i miednice. Pomoc ze strony Szkolnej Rady Miejscowej mała.

Ogródek szkolny powiększyłem ze 100 m² do 500 m². Pracą w ogródku zajmują się dzieci szkolne pod kierownictwem Grona. Ogródek dzieli się na ogródek kwiatowy i warzywny. Ogródek kwiatowy zajmuje 40 m² i rosną w nim stokrotki, goździki, lewkonie, róże. Resztę obszaru zajmuje ogródek warzywny.

Rok szkolny zakończono w dniu 15 czerwca 1935 r. uroczystym nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

 

Sierpień 1935 r.  .                                                                          Jackowski Stanisław

                                                                                                       p. o. kier. szkoły

                                                   

 

 

1935/36

 

 

Rok szkolny rozpoczęto dnia 3 września. Do szkoły zapisało się 157 dzieci – szkoła dwuklasowa. Oddz. II i IV uczył p. o. kier. szkoły Jackowski Stanisław, I i III p. Pasadyn  Janina naucz. kontraktowa. P. Inspektorzy szkolni jak w roku poprzednim.

W roku 1936 jako pierwszym po śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyły się nabożeństwa żałobne i poranki zorganizowane przez młodzież szkolną, a to dnia 19 III 36 w dniu imienin Pierwszego Marszałka – pierwszym po jego śmierci i dnia 12 V 1936 r. w rocznicę śmierci.

W dniu 3 VI 36 r. młodzież szkolna łącząc swe uczucia z uczuciami całego narodu polskiego, wzięła udział w uroczystym nabożeństwie i poranku zorganizowanym z okazji 10 - lecia sprawowania przez Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego najwyższej władzy w Państwie . Jeśli chodzi o pracę społeczno – oświatową była ona w dalszym ciągu możliwie intensywnie prowadzona. Praca ta dała dość dobre wyniki na terenie organizacji p. u. Ochotnicza Straż Pożarna. Między innymi zespół teatralny OSP powiększony członkami młodzieży pozaszkolnej odegrał bardzo dobre w okresie Świąt Bożego Narodzenia „Z Kolendą”. Ruchoma biblioteka przyczyniła się w dużym stopniu do rozczytania wsi. Pracą w zakr. bibl. Zajęła się p. Chmielowcówna Irena absolwentka Sem. Naucz. W dniu 6 V 36 r. odbyła się konferencja rejonowa o ramach których p. o. kier. szkoły  przeprowadził dwie lekcje w oddziale IV, I badanie wyników, II ćwiczenia cielesne. Rok szkolny zakończył się w dniu 21 czerwca 1936 r.

 

 

 

1336/37

 

Rok szkolny rozpoczął się we wrześniu. Do szkoły zapisało się 153 dzieci. Szkoła dwuklasowa. Oddział II i IV uczył kierownik szkoły Jackowski Stanisław, oddział I i II naucz. P. Jackowska Maria. P.P. Inspektorzy jak w roku poprzednim. Dnia 19 kwietnia zmarł uczeń klasy II  Duź Józef.

 

 

1937/38

 

 

Rok szkolny rozpoczęto uroczystym nabożeństwem w dniu 3 września 1937 r. Do szkoły zapisało się 152 dzieci – szkoła dwuklasowa, przemieniona z dniem 15 listopada 1937 r. na publiczną szkołę powszechną stopnia pierwszego przez Inspektorat Szkolny zarządzeniem z dnia 10 listopada 1937 r. Nr 5898/37 na podstawie § z rozporządzenia z dnia 8 lipca 1937 r. o przystosowaniu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych do wprowadzenia w Zycie nowego ustroju szkolnictwa oraz § z rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 lipca 1937 r. II P. – 5745 /37 o przemianowaniu publicznych szkół powszechnych (Dz. Ust. Min. W. R. i O. P. nr 8, poz. 231). Oddział I i III uczyła naucz. P. Jackowska Maria, oddział II i IV kier. Szkoły Jackowski Stanisław. P. P. Inspektorzy szkolni jak w roku poprzednim. W dniu 15 stycznia 1938 r. obyła się (lekcja) szkole tutejszej konferencja rejonowa w ramach której kier. szkoły przeprowadził lekcję w kl. IV, temat: „Urzeźbienie ziem polskich”. Referat o organizacji nauczania i wychowania w szkole powszechnej stopnia I wygłosił Instruktor Kuratorium, który był równocześnie na lekcjach we wszystkich klasach w dniu poprzednim.

W dniu 29 stycznia 1938 r. kier. szkoły wraz z rodziną wyprowadził się z mieszkania służbowego, zagrzybionego, nienadającego się do użytku. Od 3 II 1938 r. do 30 III nauka odbywała się z przerwami z powodu choroby grona nauczycielskiego. Rok szkolny zakończono w dniu 21 czerwca 1938 r..

 

 

Czerwiec 1938 r. .                                                                      Jackowski Stanisław

                                                                                                       kier. szkoły

 

 

 

1938/39

 

 

Rok szkolny rozpoczęto w dniu 5 września 1938 r. Do szkoły zapisało się 161 dzieci. P. P. Inspektorzy i grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. W październiku 1938 r. młodzież szkolna wraz z całym narodem polskim przeżywała ważne i radosne chwile z okazji przyłączenia Śląska Zaolziańskiego do Polski. 2 X 1938 r. Pan Marszałek Edward Rydz – Śmigły dał rozkaz wkroczenia wojsku polskiemu, które czekało na moście rzeki Odry w Cieszynie =„Maszerować”=.

11 XI 1938 r. uroczysty poranek – Święto Niepodległości Polski.

1 II 1939 r. uroczysty poranek  - Imieniny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Ignacego Mościckiego.

18 II 1939 r. Nabożeństwo żałobne za duszę Ojca Świętego Piusa XI, który zmarł w dniu 9 lutego 1939 r.

 

 

.                                                                                                    Jackowski Stanisław

                                                                                                           kier. szkoły

 

 

Rok szkolny 1939/40

 

 

Rok szkolny w tymże roku zaczął się później z powodu wojny. W dniu 1 września rozpoczęła się wojna w tak szybkim tempie, że w dniu 9 września przemaszerowały przez wieś cofające się od Dunajca oddziały wojsk polskich, a ukazały się pierwsze oddziały wojsk niemieckich. Nad wioską przejechała większa ilość obciążonych samolotów niemieckich, nie czyniąc poważniejszych szkód. Szosą przejechała niezliczona ilość aut, broni pancernej i wojsk niemieckich. Ludność na wsi zachowywała spokój, przejęta chwilą wstrzymywała się nawet od codziennych zajęć, młodzież szkolna zapomniała, że zbliżył się rok szkolny. W pierwszych dniach wojny przeszła przez wieś niezliczona ilość ludności cywilnej, idąca w niewiadomym kierunku.

W kilka dni później nastał zupełny spokój. Widać było powracającą ludność cywilną, tu i ówdzie żołnierza polskiego. Mieszkańcy wsi uspokojeni powrócili do zajęć, młodzież z dniem 23 października powróciła na ławę szkolną. Z dniem 20 października decyzją Pana Landrata został utworzony dla spraw szkolnych Inspektorat Szkolny. Inspektorem Szkolnym został P. Inspektor Zakaczewski Henryk. Naczelnikiem Obw. Wydziału Szk. został P. Radca Bernard Kugler. Z dniem 1 stycznia 1940 r. został ustanowiony „Der Schulbeauftragte der Kreishaupmannschaft in Tarnow” nad Inspektoratami Powiatowymi. Dla jednolitego uregulowania roku szkolnego zarządził Urząd Generalnego Gubernatorstwa – Wydział Wiedzy i Wychowania – podział roku szkolnego.

Grono tutejszej szkoły w tymże roku: p. Jackowska Maria, zastępca kier. szkoły, który nie powrócił z wojny i p. Chmielowiec Irena, którą Pan Naczelnik Obwodu Szkolnego w Tarnowie zatwierdził na stanowisku nauczycielki w tut. szkole od dnia 1 listopada 1939 roku. Frekwencja w ciągu roku słaba, z powodu ostrej zimy i braku ubrań i obuwia. Dzieci mające bliżej do szkoły pilnie uczęszczały. Z dniem 28 czerwca zakończono rok szkolny wspólnym nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

Lipiec 1940 r. .                                                                                  Jackowska Maria

                                                                                                        p.o. kier. szkoły

 

 

 

Rok szkolny 1940/41

 

 

Zapisy na rok szkolny odbyły się w dniach 30 VI, 1 i 2 VII. Do szkoły zapisało się 169 dzieci. Dnia 1 września dzieci z radością powitały nowy rok szkolny i rozpoczęto normalną pracę.

Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. Wychowawczynią oddz. I i IV p. Jackowska Maria, p. o. kier. szkoły, wychowawczynią oddziału II i III p. Chmielowiec Irena.

Na początku roku szkolnego Grono nauczycielskie odczytało sobie okólniki wydane w poprzednim roku szkolnym przez: 1) P. Kreishuptmanna, 2) P. Naczelnika Obwodu Szkolnego, 3) sześciu okólników Inspektoratu Szkolnego celem przypomnienia zarządzeń w ubiegłym roku szkolnym.

Zarządzenia dotyczące programu nauczania, użycia podręczników szkolnych oraz zastrzeżenia wynikające z powstałej sytuacji, pozostały bez zmian.  Dla klas od III do IV, w miejsce podręczników wprowadzone zostało ilustrowane czasopismo dla młodzieży „Her” wydane przez Wydział Nauki Wychowania i Oświaty w Krakowie. Czasopismo to zostało przez dzieci polubiane, chętnie czytane i prenumerowane.

W pierwszym półroczu frekwencja była zupełnie dobra. Mimo braku obuwia i odzieży ludność starała się posyłać dzieci do szkoły.

W dniu 11 XII 1940 r. wizytował szkołę P. Inspektor Zakaczewski Henryk. Od 8 I do 1 III 1941 r. nauka doznała przerwy z powodu ostrej zimy i szkoła nie była zupełnie w opał zaopatrzona. W dniu 1 III rozpoczęto normalną naukę. Dzieci chętnie do szkoły uczęszczały  - frekwencja roczna wynosiła 85 %.

Pomimo ciągłych przerw w nauce z powodu zimna i baku opału Grono nauczycielskie starało się i osiągnęło dodatnie wyniki nauczania i wychowania.

Ogródek szkolny (1¼ a obszaru) był miejscem nauki i pracy dla dzieci szkolnych. W miesiącach wiosennych i letnich młodzież tutejszej szkoły zajęła się zbieraniem i suszeniem ziół pod kierunkiem naucz. Chmielowiec Ireny. Zioła wysuszone odstawiano do „Plonu” w Tarnowie w ilości 11 kg 49 dag. Za zioła te otrzymano 25 zł 63 gr, za którą to sumę kupiono przybory szkolne dla dzieci, które zbierały.

Rok szk. zakończono 28 czerwca 1941 r. wspólnym nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

 

Lipiec 1941 r.                                                     p.o. Jackowska Maria – kier. szkoły

 

 

 

 

Rok szkolny 1941/42

 

 

Zapisy na rok szkolny 1941/42 odbyły się w ostatnich dniach czerwca. Do szkoły zapisało się 173 dzieci. Rok szkolny rozpoczął się 1 września wspólnym nabożeństwem.

Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. Nauki udzielano według planu szkoły dwuklasowej. Podręczniki również jak w roku poprzednim. Czasopismo „Her” chętnie młodzież prenumerowała.

W ciągu dalszym młodzież zajmowała się zbieraniem i suszeniem ziół leczniczych pod kierunkiem naucz. p. Chmielowiec Ireny. W miesiącu październiku odstawiono 104 kg suchych ziół. Ogródek szkolny był w dalszym ciągu miejscem nauki i pracy dla dzieci szkolnych. Do dnia 22 listopada młodzież pilnie uczęszczała do szkoły, tak że przeciętna frekwencja wynosiła 90 %. W następnych dniach tego miesiąca nastały mrozy, sale szkolne nie były zupełnie ogrzane, a Zarząd Gminy obojętnie ustosunkowany do spraw szkolnych. Nauka doznawała przerwy. Gmina zupełnie na przerwę w nauce nie reagowała, więc Grono nauczycielskie starało się zapobiec dalszej przerwie w nauce. Zarządziliśmy sobie zbiórkę słomy w Gromadzie. Nauczycielka p. Chmielowiec Irena udała się na przysiółki: Dębrza, Wymysł i wychylówki, a ja po Kobierzynie i Brniu. Zebraliśmy 7½ q słomy. Tę wymieniliśmy za drzewo i z dniem 9 grudnia rozpoczęto normalną naukę.

Frekwencja była słaba, a powodem brak obuwia, odzieży, a w dodatku niedostateczne odżywianie młodzieży.

W grudniu przeznaczyła Gmina na całą szkołę  4 (cztery) Bezugscheiny na buty, które rozdano między najbiedniejszych. Jednak te okazały się bezcelowe, gdyż została wstrzymana sprzedaż obuwia.

Z dniem 12 stycznia za zarządzenie P. Kreisschulrata w Tarnowie nauka doznała przerwy do odwołania z powodu szerzącego się tyfusu na terenie nie tylko Gminy, ale Powiatu.

W dniu 6 stycznia zmarł Żołądź Bronisław, uczeń klasy czterej, który zmarł wskutek zakażenie krwi.

W miesiącu lutym odbyło się szczepienie przeciw tyfusowi. Szczepieniu podlegała ludność całej Gromady.

Z dniem 15 marca rozpoczęto normalną naukę. Frekwencja była słabsza, powodem brak ubrania i pożywienia, gdyż w miesiącach wiosennych niektóre dzieci były do dwu razy dziennie przywiane.

W miesiącu lipcu młodzież zebrała suszone zioła i te odstawiono do „Plonu” w Tarnowie, w ilości 80 kg.

Rok szkolny zakończono 30 czerwca 1942 r. wspólnym nabożeństwem.

 

 

 

15 lipca 1942 r.                                                                          Jackowska Maria

                                                                                                p. o. kier. szkoły

 

 

 

 

Rok szkolny 1942/43

 

Naukę rozpoczęto nabożeństwem w dniu 1 września w kościele parafialnym w Łukowej. Do szkoły zapisało się 171 dzieci. Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. Kier. szkoły p. Jackowska Maria prowadzi oddział I i IV, naucz. Chmielowiec Irena oddział II i III. Nauki religii udziela proboszcz tut. parafii ks. Brożek Roman. Młodzież uczęszcza dość pilnie, z wyjątkiem okresu kopania ziemniaków. Rodzice żywiej zainteresowali się nauką swych dzieci, dając im z ochotą na książki i przybory szkolne. Czasopismo „Her” dla młodzieży z oddziału IV i „Mały Her” dla oddziału II i III zaprenumerowały prawie wszystkie dzieci, zaś oddz. I korzystała z elementarza Chodaka.

Młodzież jeszcze więcej zainteresowała się akcją zbierania ziół i w miesiącu wrześniu odstawiono po raz drugi 73 kg ziół otrzymując 65 zł 60 gr. Pieniądze zostały rozdane dzieciom według ich pracy. Akcja zbierania trwa nadal.

Grono zauważyło, że ludność z wielkim szacunkiem odnosi się do zarządzeń Władz Wielkiej Rzeszy, czego dowodem jest to, że ludność 100% oddała wszelkie kontygenta. Również pewna część młodzieży (ochotników) chętnie wyjechała na roboty rolne do Wielkiej Rzeszy. Nie brak jednak było wpływów zachęcających ze strony p. sołtysa Frączka Jana, ks. Brożka Romana i tutejszego Grona nauczycielskiego.

W miesiącu październiku powstała w Gromadzie czerwonka, której ofiarą było kilka osób. Między tymi Breński Bronisław uczeń klasy drugiej, który zmarł 21 X 1942 r. Z powodu szerzenia się epidemii czerwonki nauka doznała przerwy od dnia 24 X do 7 XI 1942 r.

W dniu 9 XI 1942 r. rozpoczęto normalną naukę, jednak wskutek braku opały doznała znowu przerwy od 27 XI do 12 XII.

Od dnia 12 XI do 10 I 1943 r.  – ferie świąt Bożego Narodzenia. W miesiącu listopadzie zakończyła młodzież zbieranie ziół i resztę odwieziono do ”Plonu” w Tarnowie. W ciągu okresu zbierania odstawiono razem 200 kg ziół.

W dniu 20 lutego 1943 r. szkoła była wizytowana przez p. Inspektora Józefa Chmarę, który w czasie wizytacji udzielił wiele wskazówek Gronu Nauczycielskiemu.

W miesiącach wiosennych i do końca roku szkolnego młodzież dość pilnie uczęszczała do szkoły i podobnie jak w roku poprzednim zajęła się zbieraniem ziół leczniczych.

W pierwszych dniach marca odbył się spis ludności. W spisie tym na terenie gromady zajęło się Grono Nauczycielskie i kilku światlejszych gospodarzy.

Wczesną wiosną wyjechało z gromady kilku ochotników i ochotniczek na roboty rolne do Wielkiej Rzeszy.

Gmina podobnie jak w roku poprzednim dość obojętnie ustosunkowana do braków w szkole.

Rok szkolny zakończono w dniu 3 lipca wspólnym nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

 

4 lipca 1943 r.                                                                       Jackowska Maria

                                                                                            p. o. kier. szkoły

 

 

 

Rok szkolny 1943/44

 

 

Naukę rozpoczęto nabożeństwem w dniu 1 września 1943 r. Do szkoły zapisało się 174 dzieci. Grono nauczycielskie jak w roku poprzednim. Kier. szkoły p. Jackowska Maria uczy oddz. I i IV, a p. Chmielowiec Irena oddz. II i III. Nauki Religi udziela proboszcz tut. parafii Brożek Roman. Młodzież chętnie uczęszcza do szkoły. W miesiącu październiku zaczęła się szerzyć czerwonka, która objęła i kilka dzieci szkolnych. Od dnia 1 października 1943 r. została wprowadzona nowa organizacja pracy w szkołach powszechnych. W szkole tutejszej, jako dwuklasowej ma być dwie klasy. Klasa I to rocznik 1, 2, 3, i 4, klasa II to rocznik 5, 6 i 7. Z powodu większej ilości dzieci w rocznikach niższych, nauka w tut. szkole jest nadal prowadzona w czterech kompletach za wiedzą i zezwoleniem Inspektoratu Szkolnego w Tarnowie.

Ludność gromady nadal z wielkim szacunkiem odnosi się do zarządzeń Władz Wielkiej Rzeszy. Już w pierwszych dniach października ludność odstawiła 100 % kontygentu zbożowego.

W miesiącu wrześniu wyjechało z gromady 18 osób (ochotników) na roboty rolne do Wielkiej Rzeszy.

W miesiącach letnich do listopada młodzież tut. szkoły zajmowała się zbieraniem ziół leczniczych. Część zebranych ziół odstawiono w miesiącu sierpniu do „Plonu” w Tarnowie, resztę w miesiącu listopadzie. Zebranych ziół było 134 kg 70 dkg.

Od 18 grudnia do 4 stycznia 1944 r. były ferie świąt Bożego Narodzenia. W dniu 4 stycznia rozpoczęto normalną naukę. Frekwencja słabsza, gdyż dzieci chorują na odrę i koklusz.

W dniu 10 czerwca 1944 r. na zarządzenie P. Kresschulrata Nauczycielstwo tutejszej szkoły oraz dzieci klasy czwartej wzięły udział w pogrzebie śp. Bogacza Wojciecha, wójta gminy Lisiej Góry, który zmarł śmiercią tragiczną.

W 9 VI 1944 szkoła była wizytowana przez P. Inspektora Eilmesa.

W miesiącach wiosennych młodzież żywo zainteresowała się zbieraniem i suszeniem ziół leczniczych. Zebrano w tych miesiącach 130 kg ziół, które odstawiono w dn. 6 VI do „Plonu” w Tarnowie.

Rok szkolny zakończono nabożeństwem i rozdaniem świadectw w dniu 5 lipca 1944 r.

 

 

 

1 lipca 1944 r.                                                                             Jackowska Maria

                                       &nbs